Błędne zmiany w genie Fibulin 5 i związane z wiekiem zwyrodnienie plamki ad

Autorzy ci wykazali również, że u pacjentów z typową postacią AMD fibulina 3 gromadzi się między nabłonkiem barwnikowym siatkówki a druzami, ale nie gdzie indziej. Ponadto, badając potencjalny mechanizm patofizjologiczny mutacji missense powodującej jedną chorobę, odkryli oni, że zmutowane białko fibuliny 3 nie było wydzielane z transfekowanych komórek RPE-J z taką samą szybkością jak białko typu dzikiego i wydawało się, że jest nieprawidłowo sfałdowane. Pomimo klinicznych i histopatologicznych podobieństw między malattią leventinese a typową postacią AMD, nie stwierdzono zmian w sekwencji kodującej fibulinę 3 u pacjentów z AMD.13 W tym badaniu testowaliśmy hipotezę, że zmiany w innych członkach rodziny genów fibuliny są zaangażowany w patogenezę zwyrodnienia plamki żółtej poprzez badanie sekwencji kodujących geny dla fibuliny 1, 2, 4, 5 i 6 u ponad 400 pacjentów z AMD.
Metody
Łącznie 402 niepowiązanych pacjentów z rozpoznaniem klinicznym AMD włączono do badania po uzyskaniu pisemnej świadomej zgody. Wśród tych pacjentów 367 było pacjentami Kliniki Retina na Uniwersytecie Iowa, a pozostałych 35 było pacjentami specjalistów siatkówki w innych częściach Stanów Zjednoczonych. Wszyscy pacjenci zostali przebadani przez stażystów przeszkolonych przez stażystów i otrzymali diagnozę AMD na podstawie obecności jednej lub więcej z następujących cech: druzów, przerwania lub atrofii nabłonka barwnikowego siatkówki i neowaskularyzacji naczyniówkowej. Około 40 procent badanych pacjentów miało neowaskularyzację naczyniówki.
Zbadano dwie grupy niespokrewnionych osób kontrolnych z University of Iowa. Pierwsza grupa składała się z 263 osób (kontrola populacji ogólnej) w wieku powyżej 50 lat, które nie miały historii zwyrodnienia plamki żółtej. Oczy tych osób nie były badane w ramach tego badania. Druga grupa składała się z 166 osób w wieku powyżej 50 lat (średni wiek 75,5 lat), które nie miały rodzinnej historii zwyrodnienia plamki żółtej i które zostały zbadane przez okulistę i uznane za wolne od zwyrodnienia plamki żółtej. Pacjenci i kontrole z University of Iowa byli zapisani w tym samym okresie przez tę samą klinikę. Ponad 80 procent obu grup określiło siebie jako kaukaskich . Dane genotypowe z wcześniejszych badań dużych podgrup tych grup19,20 wykazały, że grupa pacjentów i grupa kontrolna są ściśle związane etnicznie.
DNA wyekstrahowano z krwi obwodowej zgodnie z wcześniej opisanym protokołem.21 Próbki od 402 pacjentów z AMD i 263 kontrolami ogólnej populacji badano pod kątem zmian sekwencji kodujących w genach dla fibuliny 1, 2, 4, 5 i 6 z zastosowaniem analizy konformacyjnej polimorfizmu pojedynczej nici, jak opisano wcześniej20. Z wyjątkiem pojedynczego eksonu każdego z genów dla fibuliny i fibuliny 2 (która nie byłaby niezawodnie wzmacniana), całe sekwencje kodujące fibuliny 1, 2, 4 i 5 (w sumie 67 amplitud) poddano badaniom przesiewowym. Dwadzieścia pięć ze 107 egzonów fibuliny 6 zostało wybranych do badań przesiewowych na podstawie lokalizacji znanych domen funkcjonalnych. Dodatkowe 166 kontroli bez AMD badano pod kątem zmian w całej sekwencji kodującej fibulinę 5
[więcej w: celiprolol, ambrisentan, atropina ]
[podobne: dysplazja włóknisto mięśniowa, specjalmed, zagorz ]