czesc 4

Jeżeli zdarzenie niepożądane ustąpiło lub uległo poprawie, dopuszczono powrót do początkowego poziomu dawkowania, chyba że osobnik otrzymał zmniejszoną dawkę przez ponad cztery tygodnie. Pacjentów wycofano z leczenia, jeśli pominięto trzy lub więcej kolejnych dawek lub według uznania badacza. Dopuszczalne było stosowanie dodatkowych hematopoetycznych czynników wzrostu (epoetyny alfa i filgrastymu). Analiza statystyczna
Związki pomiędzy zmiennymi dychotomicznymi oceniano za pomocą dokładnego testu Fishera. Powiązania obejmujące uporządkowane dane kategoryczne lub dane ciągłe oceniano za pomocą testu Wilcoxona skorygowanego o krawaty. Wartości P dla korelacji o wartościach jednoczynnikowych i wielowymiarowych dla związku odpowiedzi wirusologicznej w 24 tygodniu z współzmiennymi oceniano za pomocą regresji logistycznej stratyfikowanej zgodnie z genotypem HCV i historią leczenia HIV. Wszystkie wartości P są dwustronne. Jednowariantowe analizy ciągłej odpowiedzi wirusologicznej wykonywano za pomocą testów log-rank i analiz wielozmiennowych z regresją proporcjonalnych zagrożeń. Ze względu na ograniczoną liczebność próby i ponieważ utrzymująca się odpowiedź wirusologiczna nie była celem pierwotnym, testy te nie były stratyfikowane zgodnie z genotypem grupy lub HCV. Odsetek osób, u których nadal utrzymywała się odpowiedź wirusologiczna, oszacowano za pomocą metody life-table .
Wyniki
Charakterystyki poziomu bazowego
Tabela 1. Tabela 1. Podstawowe cechy osobników. W sumie 134 badanych zostało zapisanych między grudniem 2000 r. A czerwcem 2001 r. Jeden podmiot został wyłączony z analiz, ponieważ nie spełniał kryteriów wejściowych; nie otrzymał leczenia. Tabela przedstawia podstawowe cechy 133 kwalifikujących się podmiotów. Wszyscy otrzymali co najmniej jedną dawkę badanego leku. Charakterystyka przed leczeniem pacjentów w obu grupach była podobna, w tym wiek, płeć, rasa lub grupa etniczna, a także stan sprawności. Osiemdziesiąt sześć procent pacjentów otrzymywało stabilną terapię przeciwretrowirusową; 60 procent badanych miało mniej niż 50 kopii RNA HIV-1 na mililitr. Mediana liczby komórek CD4 wynosiła prawie 500 na milimetr sześcienny. Mediana poziomów HCV RNA była wysoka, a poziomy przekraczające 106 IU na mililitr u 82 procent badanych. Siedemdziesiąt osiem procent miało zakażenie genotypem HCV, a 67 procent miało nieprawidłowy poziom aminotransferazy alaninowej. Wyjściowe histologiczne wyniki były podobne w obu grupach. Dziesięć procent badanych miało objawy marskości (jak określono w stadium zwłóknienia 5 lub 6).
Odpowiedź wirusologiczna
Tabela 2. Tabela 2. Stawki odpowiedzi wirusologicznej. Wskaźniki odpowiedzi wirusologicznej w tygodniu 24 i na końcu leczenia były wyższe w grupie otrzymującej peginterferon i rybawirynę niż w grupie otrzymującej interferon i rybawirynę (tabela 2). W 24 tygodniu 44 procent osób z grupy otrzymującej peginterferon i rybawirynę miało odpowiedź wirusologiczną, w porównaniu z 15 procentami osób w grupie otrzymującej interferon i rybawirynę (P <0,001), a stawki odpowiedzi wirusologicznej na koniec leczenie wynosiło odpowiednio 41 procent i 12 procent (p <0,001) (tabela 2).
Otrzymanie peginterferonu i rybawiryny wiązało się z istotnie wyższym odsetkiem utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej (27%, vs.
[przypisy: ceftriakson, ambrisentan, dronedaron ]
[hasła pokrewne: szkoła podstawowa w zagórzu, trójglicerydy norma, zagorz pl ]