Kaskada chemokina-do-cytokina-chemokina mająca krytyczne znaczenie w obronie antywirusowej

Białko zapalne makrofagów 1. (MIP-1 a) promuje zapalenie komórek NK (NK) w wątrobach podczas infekcji mysich cytomegalowirusów (MCMV) i wytwarzany przez komórki NK interferon. (IFN-y) przyczynia się do obrony przed infekcjami MCMV. Szczególna rola dla lokalnych komórek NK IFN-y Produkcja nie została jednak ustalona. Znaczenie MIP-1. i komórki NK wytwarzają IFN-y w kształtowaniu endogennych odpowiedzi immunologicznych i obrony w różnych przedziałach badano. MIP-1. niedobór głęboko obniżył oporność na MCMV i był związany z dramatycznie zmniejszoną akumulacją komórek NK i IFN-y produkcja w wątrobie. IFN-y niezależny od MIP-1. odpowiedzi obserwowano w surowicy i śledzionie, a wywołane infekcjami podwyższenie populacji komórek NK krwi wystąpiło przy braku czynnika, ale szczytowa ekspresja wątroby innej chemokiny, monokiny indukowanej przez IFN-y. (Mig), zależała od obecności komórek MIP-1 (3, NK i IFN-y. Odpowiedź Mig była również ważna dla odporności wirusowej. Zatem odpowiedzi na cytokiny w surowicy są niewystarczające; MIP-1. ma kluczowe znaczenie dla migracji komórek NK i IFN-y dostawa do pośredniczenia w ochronie; a indukcja MIG w tkankach jest odpowiedzią ochronną na skutek procesu. Wyniki te definiują krytyczną kaskadę chemokina-do-cytokiny do chemokiny wymaganą do obrony podczas infekcji wirusowej, wnikającej w tkanki. Wprowadzenie Wiele różnych komórek gospodarza musi być chronionych przed rozprzestrzenianiem się początkowych infekcji, a indukowane cytokiny w surowicy mogą promować oporność w miejscach dystalnych do takich zakażeń. Względny udział uwalniania ogólnoustrojowego w porównaniu z lokalnie produkowanymi cytokinami nie został jednak ustalony. Wykazano, że niektóre chemokiny są wymagane do zapalenia tkanek. Badania odpowiedzi w ich obecności lub nieobecności mogą pomóc w rozróżnieniu efektów, w których pośredniczą cytokiny uwalniane do surowicy w porównaniu z efektami wytwarzanymi lokalnie przez komórki migrujące do tkanek. W szczególności, białko zapalne makrofagów P-apokinezy 1. (MIP-1 a) jest ważny dla zapalenia indukowanego przez niektóre infekcje wirusowe (1, 2), wywołuje chemotaksję komórek NK w hodowli (3, 4) i ma funkcję in vivo w promowaniu migracji komórek NK do tkanek (2, 5) . Podczas infekcji myszy mysim cytomegalowirusem (MCMV) komórki NK, scharakteryzowane jako komórki nie będące komórkami T (5), migrują do miejsc zakażenia wątroby przez szlak zależny od MIP-1 (2). Wytwarzają także wysoki poziom IFN-y białko, wykrywalne in situ w zakażonych wątrobach (2) i osiągające maksimum w surowicy po 36. 44 godzinach, ale ustępujące po 48 godzinach po prowokacji wirusowej (6. 8). IFN-y pochodzące z komórek NK | jest ważny dla ochrony przed MCMV (6, 7, 9), ale wymaga i wpływu lokalnych komórek NK IFN-y produkcja nie została zdefiniowana. Różne geny mogą być indukowane przez IFN-y, ale wiele z nich może być również indukowanych przez inne cytokiny (10-15). Spośród badanych do tej pory .-inokokiny Mig, monokiny indukowanej przez IFN-y, wydaje się mieć wyjątkowo ostry wymóg dla IFN-y. aktywacja (16. 19). Zatem indukcja ekspresji MIG w tkankach może być wykorzystana do oceny ekspozycji na wytwarzany przez komórki NK IFN-y. podczas wrodzonych reakcji na MCMV. Ponieważ Mig może promować migrację aktywowanych limfocytów T (20. 22), jego indukcja może być wcześniej niedocenianą drogą, przez którą IFN-y. wspiera odporność na infekcje. Prezentowane tutaj eksperymenty określają role dla MIP-1. oraz zależne od MIP-1y zapalenie komórek NK w wątrobie w regulacji odpowiedzi endogennych i ochrony podczas infekcji MCMV. Badania wykazały, że replikacja MCMV i podatność na śmierć wywołaną przez wirusy są znacznie podwyższone u myszy z niedoborem MIP-1 ., w porównaniu z myszami typu dzikiego.
[patrz też: monoterapia, dezaftan control, gimnazjum zagórz ]