Methylprednisolone, Valacyclovir lub kombinacja dla przedsionkowego zapalenia nosa czesc 4

Ponieważ oczopląs wywołany przez kaloryczne nawadnianie może być bardzo różny u różnych osobników, ale tylko w niewielkim stopniu u zdrowej osoby, w analizie skuteczności jako główną zmienną wynikową zastosowano formułę niedowładu przedsionkowego Jongkeesa 21, 22, 26. Stopień jednostronnego niedowładu kalorycznego, wyrażony w procentach, obliczono za pomocą następującego wzoru: {[(R30 ° + R44 °) – (L30 ° + L44 °)] ÷ (R30 ° + R44 ° + L30 ° + L44 °)} × 100, gdzie na przykład R30 ° to średnia prędkość szczytowa fazy wolnej podczas nawadniania kalorycznego prawego błędnika z wodą o temperaturze 30 ° C (R oznacza prawy, a L – 30 ° lub 44 ° wskazuje temperaturę wody). Za pomocą tego wzoru można przeprowadzić bezpośrednie porównanie funkcji poziomych półokrągłych kanałów prawego i lewego labiryntu. Formuła ta jest wysoce niezawodna w wykrywaniu jednostronnej utraty przedsionkowej obwodowej.22 Zastosowano 12-miesięczną obserwację, ponieważ pojawiły się doniesienia o opóźnionym spontanicznym odzyskaniu funkcji przedsionkowej.16,27 Analiza statystyczna
Rozmiar próbki obliczono za pomocą oprogramowania SampleStat (SPSS) i obliczono na podstawie średniej (. SD) różnicy między grupami (obliczonej za pomocą wzoru Jongkeesa) na poziomie 25 . 26%. W wyniku obliczeń uzyskano próbkę o wielkości 30 pacjentów w każdej grupie badanej, przyjmując test t dla dwóch niezależnych grup, z dwustronnym poziomem alfa 0,01 i statystyczną mocą 85 procent.
Dane przedstawiono jako średnie . SD. Analizę wariancji dwa na dwa (w której czynnikami były metyloprednizolon i walacyklowir), stosowaną do porównania odsetka niedowładu przedsionkowego zmierzonego podczas wstępnego badania pacjenta i odsetka mierzonego podczas obserwacji, wykonano za pomocą korzystanie z oprogramowania Statistica 6 (StatSoft). Wszystkie podane wartości P są dwustronne.
Przeprowadzono tymczasową analizę (w 2001 r.) Po roku obserwacji 50 pacjentów. Nie było znaczącej różnicy między grupami, a badanie było kontynuowane.
Firma Hoechst Pharma, Niemcy, dostarczyła badane leki i placebo, ale nie brała udziału w projektach badania, gromadzeniu i analizie danych, przygotowaniu manuskryptu ani decyzji o opublikowaniu wyników.
Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Podstawowa charakterystyka 141 pacjentów. Spośród 157 pacjentów poddanych badaniom przesiewowym, 141 spełniło kryteria włączenia i wyraziło chęć uczestnictwa. Spośród tych 141 pacjentów 38 losowo przydzielono do grupy placebo, 35 do grupy metyloprednizolonowej, 33 do grupy walacyklowiru, a 35 do grupy metyloprednizolon plus valacyklowir. Wykluczono ośmiu pacjentów z grupy placebo, sześciu z grupy metyloprednizolonowej, sześciu z grupy walacyklowiru i siedmiu z grupy metylprednizolon plus z walacyklowirem (ponieważ pacjent nie chciał kontynuować leczenia, nie był zgodny, miał poważne działania niepożądane leczenie przerwano lub utracono w celu obserwacji) (Tabela 1). Trzydziestu pacjentów z grupy placebo, 29 z grupy metyloprednizolonowej, 27 z grupy walacyklowiru i 28 z grupy metyloprednizolon plus z walacyklowirem, ukończyło badanie w ciągu 12 miesięcy, w sumie u 114 pacjentów.
[przypisy: busulfan, dronedaron, bromazepam ]
[patrz też: szkoła podstawowa w zagórzu, trójglicerydy norma, zagorz pl ]