Monoterapia cetuksymabem i Cetuximab plus irinotekan w opornym na irynotekanach przerzutowym raku okrężnicy i odbytnicy ad 8

Wykazano, że odpowiedź i czas przeżycia są skorelowane z ciężkości wysypki w badaniach fazy 2, 32, a korelacja jest potwierdzona przez nasze badanie, chociaż opiera się na analizach podgrup. Ponieważ w badaniach klinicznych I fazy dotyczących cetuksymabu nie zaobserwowano toksyczności ograniczającej dawkę, zgodnie z obecnie zalecanym schematem dawkowania, 33 zindywidualizowane ustalanie dawki w oparciu o występowanie i ciężkość wysypki może polepszyć skuteczność leczenia cetuksymabem. Częstość występowania innych hematologicznych i niehematologicznych działań toksycznych w grupie terapii skojarzonej była podobna do tej opisywanej w randomizowanych badaniach nad irynotekanem jako terapią drugiego rzutu.6,7 W przeciwieństwie do blokady HER2 przez trastuzumab w raku piersi34, nie było widocznego związku między skutecznością cetuksymabu a poziomem EGFR w guzie. Podobne obserwacje przeprowadzono w przypadku gefitynibu, innego inhibitora kinazy tyrozynowej EGFR.35 Tylko pacjenci z immunohistochemicznymi dowodami na ekspresję EGFR zostali włączeni do naszego badania, a zatem nie jest znane, czy pacjenci bez ekspresji EGFR mogliby czerpać korzyści z cetuksymabu. Nie wykazano, że ekspresja EGFR jest czynnikiem predykcyjnym odpowiedzi na gefitynib w niedrobnokomórkowym raku płuc.36,37 Jest możliwe, że poziom aktywowanego, fosforylowanego EGFR jest ważniejszy niż całkowity poziom EGFR35 lub, w raku płuc , obecność mutacji w miejscu wiążącym ATP EGFR, 38 w przewidywaniu skuteczności.
Pacjenci z zaawansowanym rakiem jelita grubego otrzymujący fluoropirymidynę, irynotekan i oksaliplatynę w skojarzeniu lub kolejno mogą przeżyć 18 do 21 miesięcy. Jednakże, gdy te trzy standardowe leki zawiodły, nie ma akceptowanych opcji leczenia. Dlatego obserwowany współczynnik odpowiedzi guza wynoszący 22,9% u pacjentów z opornym na irynotekan rakiem jelita grubego jest klinicznie istotny. Cetuksymab porównuje się korzystnie z terapią opartą na oksaliplatynie u pacjentów z chorobą oporną na irynotekan. 22,9% odpowiedzi na cetuksymab w połączeniu z irynotekanem było wyższe niż wskaźnik odpowiedzi zgłaszany dla oksaliplatyny w skojarzeniu z podawanym w infuzji fluorouracylem i leukoworyną (9,6%), 8, ale mediana czasu do wystąpienia progresji i czasu przeżycia była podobna w przypadku dwóch schematów leczenia. . Ponadto wcześniejsze leczenie oksaliplatyną nie zanegowało żadnej korzyści cetuksymabu. Roczne wskaźniki przeżycia w tej grupie ciężko leczonych pacjentów – 29 procent w grupie leczenia skojarzonego i 32 procent w grupie z monoterapią – są zachęcające. Co więcej, około 48 procent pacjentów uzyskało istotną klinicznie kontrolę choroby.
[podobne: agaricus, alemtuzumab, ceftriakson ]
[hasła pokrewne: nfz kielce praca, gimnazjum zagórz, płyn w worku osierdziowym ]