Monoterapia cetuksymabem i Cetuximab plus irinotekan w opornym na irynotekanach przerzutowym raku okrężnicy i odbytnicy ad

Ponadto cetuksymab nasila działanie irinotekanu16 i radioterapii w systemach eksperymentalnych. Badanie fazy 2 cotygodniowego cetuksymabu i irinotekanu u 121 pacjentów z rakiem okrężnicy opornym na fluorouracyl i irynotekan wykazało 17-procentową odpowiedź [17]. W badaniu z udziałem 57 pacjentów z rakiem jelita grubego z dodatnim wynikiem badania EGFR, opornym na fluorouracyl i irinotekan, 8,8 procent pacjentów miało częściową odpowiedź na monoterapię cetuksymabem, a 36,8 procent miało stabilną chorobę.18
W niniejszym badaniu porównaliśmy kombinację cetuksymabu i irinotekanu z monoterapią cetuksymabem u pacjentów z rakiem jelita grubego opornym na irynotekan wyrażającym EGFR.
Metody
Pacjenci
Uznaliśmy pacjentów za kwalifikujących się, jeśli mieli więcej niż 18 lat i mieli stopień IV potwierdzony histologicznie gruczolakorak jelita grubego. Inne kryteria kwalifikacji to wynik działania Karnofsky ego o wartości 60 lub więcej, odpowiednia funkcja hematologiczna (hemoglobina, co najmniej 9 g na decylitr [5,6 mmol na litr], liczba neutrofilów, co najmniej 1500 na milimetr sześcienny i liczba płytek krwi w najmniej 100 000 na milimetr sześcienny), czynność nerek (stężenie kreatyniny w surowicy, mniej niż 1,5-krotność górnej granicy normy) i czynność wątroby (bilirubina, nie więcej niż 1,5-krotność górnej granicy normy, aminotransferaza asparaginianowa i aminotransferaza alaninowa, nie więcej niż 5 razy powyżej górnej granicy normy).
Aby się zakwalifikować, pacjenci muszą również otrzymać jeden z kilku kwalifikujących się, prestiżowych schematów irynotekanu przez co najmniej sześć tygodni i muszą mieć udokumentowany postęp choroby podczas przyjmowania tego schematu lub w ciągu trzech miesięcy po nim. Reżimami tymi były irinotekan w dawce 125 mg na metr kwadratowy powierzchni ciała podawany co tydzień przez cztery kolejne tygodnie, a następnie dwa tygodnie odpoczynku, jako pojedynczy środek lub w połączeniu z fluorouracylem i leukoworyną; irynotekan w dawce 180 mg na metr kwadratowy podawany co dwa tygodnie w skojarzeniu z fluorouracylem i leukoworyną; i irinotekan w dawce 350 mg na metr kwadratowy podawany co trzy tygodnie jako pojedynczy środek. Progresję choroby udokumentowano za pomocą tomografii komputerowej (CT) lub rezonansu magnetycznego (MRI); nowe zmiany w płucach można udokumentować za pomocą radiografii klatki piersiowej. Wymagane było co najmniej jedno jednoznacznie wymierne uszkodzenie, jak również immunohistochemiczne dowody ekspresji EGFR, albo w pierwotnym guzie, albo w co najmniej jednej metastatycznej zmianie.
Wszyscy pacjenci podpisali formularz zgody. Badanie zostało zatwierdzone przez instytucjonalne komitety etyki wszystkich uczestniczących ośrodków.
Projekt badania i leczenie
Ta otwarta, randomizowana próba została przeprowadzona w 56 ośrodkach w 11 krajach europejskich (uczestniczących badaczy wymieniono w dodatku). Przed randomizacją, status EGFR guza ustalono w centralnej lokalizacji w Niemczech za pomocą analizy immunohistochemicznej próbki guza zatopionego w parafinie za pomocą zestawu diagnostycznego EGFR (Dako Cytomation). Losowe przydzielenie kwalifikujących się pacjentów do cetuksymabu w połączeniu z samym irynotekanem lub cetuksymabem w stosunku 2: zostało przeprowadzone centralnie przez niezależną usługę losowania
[patrz też: dronedaron, ceftriakson, busulfan ]
[hasła pokrewne: sampelin, karty invizimals, dentech rzeszów ]