Mutacja okołoporodowego łańcucha ciężkiego miozyny powiązanego z wariantem złożonym Carneya ad 6

Region otaczający R674 (reszty 658 do 680) uczestniczy w wiązaniu miozyny do aktyny.22,29 Szczegółowe badanie struktury krystalicznej ewolucyjnie konserwowanej miozyny z mięśnia szkieletowego kurczaka (ryc. 4B) ujawnia, że reszta R673 (ortologiczna dla człowieka R674) znajduje się w trzecim z siedmiu fałdowanych beta-pofałdowań. w celu utworzenia kieszeni wiążącej ATP, a R673 sąsiaduje z pętlą P sąsiadującego arkusza harmonijkowego beta. Pętla P wiąże się bezpośrednio z ATP, a jej struktura może zostać zakłócona przez zastąpienie argininy glutaminą. Biorąc pod uwagę koagulację mutacji R674Q w MYH8 z CNC-TPC w rodzinie 1, nieobecność wariantu u członków rodziny nie dotkniętych chorobą oraz przewidywaną zmianę w zachowanej strukturze i funkcji okołoporodowego łańcucha ciężkiego miozyny, doszliśmy do wniosku, że mutacja powoduje CNC -TPC w rodzinie 1.
Charakterystyka Mutacji założyciela MYH8
Rycina 5. Rycina 5. Rodowce i genotypy MYH8 dwóch rodzin z zespołem Pseudokamnopodobnym Trismusa. Przedstawiono rodowody badanych gałęzi rodziny MN, określane jako rodzina 2 w tym artykule, (panel A) i rodzinne MBB, określane jako rodzina 3 w tym artykule (panel B). Kwadraty oznaczają męskich członków rodziny, okręgi członków rodziny płci żeńskiej, stałe symbole dotknięte członkami rodziny, otwarte symbole nienarażonych członków rodziny i symbole ze śmiercią zmarłych członków rodziny. Zespół trismus-pseudocamptodactyly jest przenoszony w sposób autosomalny dominujący. Panel C pokazuje wyniki analizy polimorfizmu długości fragmentów TspRI dla członków rodziny IV-2 (linia 1) i IV-3 (linia 2) z rodziny 2 i członków rodziny II-1 (linia 3) i II-2 ( ścieżka 4) z rodziny 3. Tylko dotknięci członkowie dwóch rodzin (np. IV-3 w rodzinie 2 i II-1 w rodzinie 3) byli heterozygotyczni pod względem miejsca restrykcyjnego enzymu TspRI wprowadzonego przez mutację MYH8 R674Q.
Aby określić udział mutacji MYH8 w izolowanym zespole trismus-pseudokamptodaktylu, przeanalizowaliśmy genetycznie dwie małe gałęzie amerykańskich krewniaków (rodziny 2 i 3) (ryc. 5), które wcześniej opisywano jako dotknięte jedynie zespołem trismus-pseudokamptodaktylu.15,17 Analiza genealogiczna do roku 1850 nie ujawniły się żadne powiązania między tymi dwiema rodzinami, chociaż obydwaj zgłosili holenderskie pochodzenie. Jednak analiza mutacyjna MYH8 wskazała na obecność tego samego przejścia G2094A (mutacja R674Q) w obu rodzinach. Przebadaliśmy haplotypy 17p12-13 w Rodzinach 1, 2 i 3, aby ustalić, czy mają one wspólne pochodzenie genetyczne. Rodziny 2 i 3 dzieliły rozszerzony haplotyp około 13 cM otaczający ekson 16 MYH8. Jednakże rodzina dzieliła się z rodzinami 2 i 3 bardziej ograniczonym haplotypem o długości jedynie 2,7 kb otaczającym ekson 16. Tak więc, chociaż rodziny 2 i 3 mogą dzielić ostatnie genetyczne pochodzenie, Rodzina jest co najmniej bardziej spokrewniona, a mutacja MY678 R674Q jest pradawną mutacją założycielską.
Warianty MYH8 i izolowany kompleks Carney
Postanowiliśmy również określić udział wariancji MYH8 w rodzinnej martwicy serca. W związku z tym ustaliliśmy sekwencję MYH8 u 12 pacjentów z zespołem Carneya lub rodzinnymi zespołami myksomoz sercowych, ale bez zespołu trismus-pseudocamptodactyly
[przypisy: atropina, cilostazol, dienogest ]
[podobne: dysplazja włóknisto mięśniowa, specjalmed, zagorz ]