Skuteczność MRI i mammografii do badań przesiewowych raka piersi u kobiet z predyspozycjami rodzinną lub genetyczną czesc 4

Pierwsza grupa kontrolna pochodziła od wszystkich kobiet, które miały raka piersi rozpoznane w 1998 roku w Holandii. Dane te uzyskano z National Cancer Registry. Druga grupa kontrolna składała się z niewyselekcjonowanych pacjentów, którzy w latach 1996-2002 otrzymali diagnozę pierwotnego raka piersi w Leiden lub Rotterdamie i którzy brali udział w prospektywnym badaniu częstości występowania mutacji genów.32 Pacjenci w obu grupach kontrolnych byli dopasowani do wieku z pacjentami w grupie badanej (w kategoriach pięcioletnich). Z tej serii kolejnych pacjentów w drugiej grupie kontrolnej wybraliśmy wszystkich pacjentów bez osłony, którzy mieli od 25 do 60 lat i których łączne ryzyko zachorowania na raka piersi było ponad 15 procent z powodu rodzinnej historii choroby – informacje, które był rutynowo rejestrowany w tej bazie danych. Różnice w charakterystyce guza między grupą badaną a grupami kontrolnymi zostały przetestowane za pomocą testu chi-kwadrat Pearsona lub testu chi-kwadrat dla trendu. Dwustronna wartość P mniejsza niż 0,05 została uznana za wskazującą na istotność statystyczną. Wszystkie analizy statystyczne zostały wykonane przy użyciu oprogramowania SPSS (wersja 9.0). Wyniki
Badana populacja
Spośród kobiet zaproszonych do udziału w badaniu 90% zgodziło się. Początkowo włączono 1952 kobiety; 8 wycofało się z badania przed pierwszą wizytą przesiewową, a kolejne 35 osób zostało wykluczonych, ponieważ ostatecznie okazało się, że nie są nosicielami w rodzinie o udowodnionej mutacji, a zatem miały mniej niż 15 procent łącznego ryzyka zachorowania na raka piersi w ciągu całego życia. Z pozostałych 1909 kobiet, 88 (4,6 procent) opuściło badanie lub zginęło do inwigilacji przed października 2003; 65 z tych 88 kobiet poddano profilaktycznej mastektomii. Kolejne 89 kobiet (4,7 procent) pozostawało pod nadzorem, ale później odmówiło badania przesiewowego za pomocą MRI, z powodu klaustrofobii lub z innych powodów.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka uczestniczących kobiet na studiach, według grupy ryzyka. W tabeli wymieniono cechy kobiet z 1909 r. Według kategorii ryzyka. Średni wiek przy wejściu wynosił 40 lat (zakres od 19 do 72). W grupie 358 nosicieli mutacji patogennych, 276 miało mutację BRCA1, 77 miało mutację BRCA2, miało mutację BRCA1 i BRCA2, 2 miało mutację PTEN, a 2 miało mutację TP53.
Rak piersi
Ryc. 1. Kobiety z podwyższonym ryzykiem włączenia raka piersi i wykrycia nowotworów. Zgromadzono w sumie 1952 kobiety, z których 1909 kwalifikowało się do tej analizy.
Tabela 2. Tabela 2. Wykrywanie przypadków raka piersi (w tym raka przewodowego in situ) według grupy ryzyka. Od listopada 1999 r. Do października 2003 r. Wykryto 51 nowotworów złośliwych (44 inwazyjne raki piersi, 6 raków przewodowych in situ i chłoniak nieziarniczy) (ryc. 1), podczas medianowego okresu obserwacji wynoszącego 2,9 lat (średnia 2,7, zakres, od 0,1 do 3,9 lat); Zidentyfikowano również raka zrazikowego in situ. Tabela 2 pokazuje wskaźnik wykrywalności dla całej grupy i osobno dla różnych grup ryzyka. Ogólny wskaźnik wykrycia wszystkich nowotworów sutka (inwazyjny plus in situ) wynosił 9,5 na 1000 kobiet-lat ryzyka (95% przedział ufności, 7,1 do 12,3), przy czym najwyższy wskaźnik (26,5 na 1000) w grupie kobiet, które byli nosicielami mutacji BRCA1, BRCA2, PTEN i TP53.
Wydajność metod przesiewowych
Tabela 3
[przypisy: klimakterium, oprogramowanie stomatologiczne, dronedaron ]
[patrz też: dysplazja włóknisto mięśniowa, specjalmed, zagorz ]