Wyższe niż niższe dodatnie ciśnienie końcowe w przypadku pacjentów z zespołem ostrej niewydolności oddechowej cd

Jednakże, po włączeniu się 171 pacjentów do badania, różnica średnich poziomów PEEP między grupami badanymi w dniach od do 7 była mniejsza niż różnica w poprzednim badaniu, w którym testowano wpływ wyższych poziomów PEEP i mniejszych objętości oddechowych.19 Do bliższe przybliżenie rozdziału w PEEP między grupami badanymi, tak jak w poprzednim badaniu, zmieniliśmy strategię wyższego PEEP poprzez wyeliminowanie etapów z PEEP o długości mniejszej niż 12 cm i wymagającym minimalnej wartości PEEP wynoszącej 14 cm wody dla pierwszego 48 godzin (Tabela 1). Te zmiany w protokole zostały wprowadzone przez komitet sterujący bez wiedzy o wynikach klinicznych. Inne zmienne respiratora zostały dostosowane w taki sam sposób w obu grupach. U wszystkich pacjentów wykorzystaliśmy docelową objętość pływu wynoszącą 6 ml na kilogram przewidywanej masy ciała i ciśnienie wdechu w plateau wynoszące 30 cm wody lub mniej. [21] Rozpoczęto odsadzanie, gdy można utrzymać akceptowalne utlenowanie tętnicze w tym samym lub podobnym PEEP. i kroki FiO2. W obu badanych grupach zastosowano te same procedury odsadzania.
Niedoskonałości narządów
Pacjentów codziennie monitorowaliśmy pod kątem niewydolności sercowo-naczyniowej, krzepnięcia, nerek i wątroby przez 28 dni.21 Dla każdego narządu obliczono liczbę dni bez niewydolności narządowej, odejmując liczbę dni niewydolności narządu od mniejszej z 28 lub liczby dni do śmierci. Po wypisaniu ze szpitala narządy uznano za wolne od wad.
Manewry rekrutacyjne
W pierwszych 80 przypadkach losowo przydzielonych do grupy z wyższym PEEP ocenialiśmy bezpieczeństwo i skuteczność manewrów rekrutacji – to znaczy, pojedyncze ciągłe nadmuchiwanie płuc do wyższych ciśnień i objętości dróg oddechowych niż uzyskiwane podczas wentylacji pływowej – w celu poprawić natlenienie tętnic. Jeden lub dwa takie manewry przeprowadzono w ciągu pierwszych czterech dni po randomizacji, stosując ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych od 35 do 40 cm wody przez 30 sekund. Kolejny średni wzrost utleniania tętniczego był niewielki i przejściowy.22 Dlatego przerwaliśmy manewry rekrutacyjne do końca badania.
Poziomy markerów biologicznych w osoczu
Próbki krwi pobierano w sterylnych probówkach szklanych potraktowanych EDTA przed randomizacją (dzień 0) i w dniu 3 w celu przeprowadzenia pomiarów za pomocą enzymatycznych testów immunologicznych dla interleukiny plazmowej-6,23 surfaktantu białka D, 24 i międzykomórkowej cząsteczki adhezyjnej 1.25. Te markery zostały wybrane aby odzwierciedlić mechanizmy zapalenia i urazu płuc. 20,21
Zbieranie danych
Dane dotyczące cech demograficznych, fizjologicznych i radiograficznych; współistniejące warunki; a leki rejestrowano w ciągu czterech godzin przed wprowadzeniem początkowych zmian w ustawieniach respiratora i między 6 rano a 10 rano w dniach 1, 2, 3, 4, 7, 14, 21 i 28. Pacjentów obserwowano do dnia 90 lub do zostali wypuszczeni do domu, oddychając bez pomocy.
Analiza statystyczna
Podstawową miarą wyniku był odsetek pacjentów, którzy zmarli, zanim zostali wypisani do domu podczas oddychania bez pomocy. Pacjenci żyjący w placówkach opieki zdrowotnej przez 60 dni, niezależnie od ich wymogu dotyczącego pomocy w zakresie wentylacji, zostali uznani za odprowadzonych do domu podczas oddychania bez pomocy
[więcej w: celiprolol, hurtownia portfeli, dekstrometorfan ]
[patrz też: luivac opinie, deka steryd, enterosol ]